Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nail Center Zwolle

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

 

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Nail Center Zwolle, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen NCZ, aangegaan. Alle klanten, cursisten, modellen en andere derden zullen als opdrachtgever aangeduid worden.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van NCZ haar Algemene Voorwaarden.

1-3 Bijzondere van NCZ haar Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-1 NCZ aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van NCZ onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door NCZ aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering aan opdrachtgever van groothandel NCZ, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, mits anders is vermeld.

3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door NCZ zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden NCZ niet.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van NCZ binden de laatste niet, voor zover ze door NCZ niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor NCZ door haar schriftelijke of mondelinge bevestiging.

5-2 Elke met NCZ aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, dat uitsluitend te zijner beoordeling.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., evenals gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door NCZ bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden NCZ niet.

6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze als gevolg van al bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

6-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om complete verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben in overeenstemming met het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De
noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van NCZ.

Artikel 9 Aanbetaling en betaling

NCZ is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien de cursus of workshop niet doorgaat of na te leveren goederen niet geleverd kunnen worden dan wordt de aanbetaling 100% binnen 30 dagen nabetaling geretourneerd. Resterend lesgeld moet bij aanvang van 1e les voldaan worden of betaald zijn. Betalingen in gedeelten of op afbetaling is mogelijk, mits hiervoor het betreffende overeenkomst is getekend

Artikel 10 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door NCZ aangeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn of haar rekening.

Artikel 11 Leveringstermijnen.

11-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor NCZ zijn de goederen te leveren.

11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner
beschikking opgeslagen. Het laten verstrijken van de leveringstermijn bevrijdt de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

Artikel 12 Ongelukken tijdens de cursussen/lesgeven

NCZ is niet aansprakelijk voor ongelukken en letsel opgedaan voor, tijdens en na de cursussen door ondeskundig gebruik van de door NCZ beschikbaar gestelde producten, door cursisten, modellen of anderen(oftewel de opdrachtgever). Kinderen onder 12 jaar mogen niet in de cursusruimte. Het meebrengen van kinderen is altijd op eigen risico. NCZ stelt zich niet verplicht om kinderen in de gaten te houden!

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan NCZ ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door NCZ buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren.

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door NCZ al aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan NCZ als schadeloosstelling verschuldigd zijn: het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht NCZ te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt NCZ zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

14-3 Bij afwezigheid van een cursusdag dient de opdrachtgever minimaal 24 uur van tevoren NCZ op de hoogte te stellen. Meld de opdrachtgever haar of zijn afwezigheid te laat, behoudt NCZ zich alle rechten voor volledige vergoeding/lesgeld van die dag/avond in rekening te brengen.

14-4 Cursussen moeten aaneensluitend gevolgd worden, lessen overslaan door b.v. een vakantie wordt niet toegestaan. Gemiste lessen kunnen in overleg met NCZ ingehaald worden.

Artikel 15 Reclame.

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, NCZ terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering NCZ wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2 NCZ dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden onderteken.

15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

15-4 Indien de reclame naar het oordeel van NCZ c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. NCZ is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16 Garantie.

16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent NCZ aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. NCZ haar garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien NCZ na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

16-2 Voor alle goederen en materialen die NCZ niet zelf vervaardigd verleent zij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

16-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht.

Wanneer NCZ goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten naar het oordeel van NCZ genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.

18-1 NCZ is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld.

18-2 NCZ is slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, evenals aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van NCZ of van hen, die door NCZ te werk zijn gesteld.

18-3 NCZ zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden dat afhankelijk van de aard van de schuld. Eventuele geschillen kunnen alleen schriftelijk per post of per email afgehandeld worden, niet per telefoon of persoonlijk.

Artikel 19 Overmacht.

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar NCZ of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van NCZ, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van NCZ, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheids- maatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor NCZ overmacht op, die NCZ ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdracht- gever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19-2 NCZ is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, dat geheel naar eigen beoordeling, om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.

20-1 Zolang NCZ geen volledige betaling betreffende een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van NCZ.

20-2 NCZ heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij of zij daarvoor alleen al in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Dat geldt ook voor wangedrag tijdens of stagnatie van de cursussen en workshops.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal NCZ in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dit geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, dat naar haar eigen keuze. Mocht NCZ besluiten de opdrachtgever te weigeren dan zal het restant van cursus/workshop geretourneerd worden maar NCZ is niet verplicht de door opdrachtgever afgenomen en gebruikte goederen retour te nemen.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft NCZ eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die NCZ op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.

22-1 Betaling dient te geschieden bij aanvang van elke cursus en workshop. Betaling van een schriftelijke of mondelinge bestelling binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22-2 Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door NCZ is ontvangen, is de opdrachtgever vanaf de dag der verzuim, welke gaat lopen op de dag na afloop van de termijn, wettelijke rente verschuldigd aan NCZ.

22-3 NCZ is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waar onder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat NCZ zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Alle rechten voorbehouden.

Niets uit alle uitgaven van NCZ, zoals drukwerk/folders/catalogi e.d. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch mechanisch, doormiddel van fotokopieën, opnamen, of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NCZ.

Artikel 24 Toepasselijk recht.

Op alle door NCZ gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de woon-c.q. vestigingsplaats van NCZ, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.