Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Nail Center Zwolle
Voorsterhof 6a
8042 DB Zwolle
Nederland
KvK-nummer: 52299457
BTW-nummer: NL1053.36.488.B01

 

Artikel 3. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van “Nail Center Zwolle” en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen “Nail Center Zwolle” en koper.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.2.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De prijs

5.1.  Alle, binnen de webomgeving, genoemde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van druk/zetfouten of prijswijzigingen.
5.2.  Alle prijzen van de zaken op de site zijn exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte.
5.3.  Bestellingen onder vooruitbetaling dienen binnen 7 dagen na bestelling te zijn voldaan.
5.4.  Indien tussen de data van koop of tussen koop en levering door oorzaken buiten de macht van de ondernemer om een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden (zoals door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen of koersen van buitenlandse valuta) dan behoud ondernemer het recht deze prijsstijgingen door te berekenen.

 

Artikel 6 – Bestellingen

6.1.  Alle bestelde producten dienen 100% vooruit te worden betaald binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de proforma factuur.
6.2.  Na ontvangst van de order wordt aan de consument per e-mail een proforma factuur verzonden. Deze proforma factuur dient tevens als bevestiging van uw order.
6.3.  Op het moment dat aan deze proforma factuur is voldaan meld ondernemer de order bij haar vervoerder aan
6.4.  De consument hee` de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1  “Nail Center Zwolle” zal zich inspannen om de bestelde zaken op de in de aanbieding aangegeven verzenddatum na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, te verzenden, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Om vertraging te beperken wordt koper geadviseerd bij registratie een telefoonnummer te vermelden waarop hij overdag bereikbaar is.
7.2  Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan hee` de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
7.3 “Nail Center Zwolle” zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van “Nail Center Zwolle” .
7.4 “Nail Center Zwolle” is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door “Nail Center Zwolle” gedragen.

Artikel 8 – Klachtenregeling

8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de goederen hee` ontvangen.

8.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Gebruikers van nagelproducten aanvaarden hierbij op de hoogte te zijn van eventuele gevoeligheid – c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten, waardoor ondernemer op geen enkele wijze aansprakelijk is. Bij het ontstaan van jeuk, rood worden van de huid of ontstaan van blaasjes en irritaties direct het gebruik staken. Waarschuw te allen tijde uw huisarts in geval van hinder/klachten.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat consument aan alle, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen hee` voldaan.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op de overeenkomst(en) is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen ondernemer en consument zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Nederland, voor zover wettelijk toegestaan.